ADDING PROFITABILITY TO DAIRIES


ANGUS - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200AN10389
0200AN10337
0200AN10384
0200AN10390
0200AN10487
0200AN10488
0200AN10387
0200AN10391
0200AN10492
0200AN10454
0200AN10520
0200AN10491
0200AN10521
0200AN10503
0200AN10494
0200AN10505
0200AN10518
0200AN10513
0200AN10507
0200AN10502
0200AN10517
BELGIAN BLUE - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200BB00909
0200BB00923
0200BB00925
0200BB00924
0200BB00915
0200BB00914
0200BB00917
0200BB00913
0200BB00908
0200BB00916
0200BB00922
0200BB00911
0200BB00910
BLONDE D'AQUITAINE - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200BD00301
CHAROLAIS - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200CH50325
0200CH50324
HEREFORD - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200HP40313
LIMFLEX - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200LM60318
SIMBRAH - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200SI00302
WAGYU - Catalogue
Available to Sem  Name 
0200KB00309
0200KB00308