OVATKO SOLUVÄLITTEISEN JA VASTA-AINEVÄLITTEISEN IMMUUNIVASTEEN TULOKSET MUKANA UUDESSA IMMUUNIVASTEEN INDEKSISSÄ?

Kyllä ovat. Immuunivasteen yhdistelmäindeksi sisältää sekä vasta-ainevälitteisen (AMIR) että soluvälitteisen (CMIR) immuunivasteen indeksit. Vasta-ainevälitteinen immuunivaste huolehtii lähinnä bakteerien aiheuttamista tulehduksista, kuten monet utaretulehdukset, kohtutulehdukset ja jotkin sorkkasairaudet. Soluvälitteinen immuunivaste puolestaan hyökkää virus- ja mycoplasmainfektioita vastaan. Näitä sairauksia ovat mm. virusperäiset keuhkotulehdukset, suu- ja sorkkatauti sekä paratuberkuloosi. Uusi immuunivasteen indeksi sisältää myös typpioksidin tuotantoon liittyvien geenien vaikutuksen.

MITÄ MUITA KOMPONENTTEJÄ UUTEEN IMMUUNIVASTEINDEKSIIN SISÄLTYY?

Uusi immuunivasteen yhdistelmäindeksi koostuu kahdesta pääkomponentista: Immuunivasteen komponenttiin kuuluvat AMIR, CMIR sekä uutena typpioksidin tuotantoon vaikuttavien suotuisten alleelien määrä. Lisäksi indeksiin lasketaan mukaan joitakin pohjoisamerikkalaisia hoitotietoihin perustuvia terveysindeksejä (lähteet CDCB, Lactanet ja Zoetis). Näin rakennettu yhdistelmäindeksi kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä elimistön puolustusjärjestelmän tehokkuutta kokonaisuutena että kykyä tunnistaa ja torjua lypsykarjatiloilla yleisimmin esiintyviä tartuntatauteja.

MILLÄ TAVOIN KARJANOMISTAJAN KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ UUSIA IMMUUNIVASTEEN INDEKSEJÄ?

Immuunivasteen indeksit toimivat sekä sonnivalinnan työkaluna että mahdollistavat Elevate-testatuiden naaraiden lajittelun perinnöllisen puolustusjärjestelmän tehokkuuden perusteella. Kahden erillisen immuunivaste-indeksin julkaisu antaa karjanomistajalle mahdollisuuden painottaa joko aikuisten eläinten tai vasikoiden puolustusjärjestelmää. Indeksejä voidaan painottaa karjakohtaisesti OptiMate jalostussuunnitteluohjelmassa jokaisen asiakkaan erityistoiveiden mukaisesti.

MITÄ ETUJA UUDELLA YHDISTELMÄINDEKSILLÄ ON VANHAAN JÄRJESTELMÄÄN VERRATTUNA?

Yhdistämällä perinnöllisen immuunivasteen geneettiset trendit hoitotietojen kautta laskettuihin terveysindekseihin saadaan aikaan mahdollisimman kokonaisvaltainen yhdistelmäindeksi, joka sekä vahvistaa elimistön koko puolustusjärjestelmää että keskittyy tiettyjen, eniten taloudellisia menetyksiä aiheuttavien patogeenien torjuntaan. Naudan luontainen immuunivaste on erittäin hyvin periytyvä ominaisuus (periytyvyysaste n 30%), mutta indeksilaskennan vaatimia fenotyyppisiä testejä voidaan niiden korkean hinnan takia tehdä Semexin sonnien lisäksi vain tutkimustarkoituksissa, mikä rajoittaa fenotyyppisesti testattujen naaraiden määrää merkittävästi. Hoitotietoja sen sijaan kerätään nykyisin laajasti isoista karjoista sekä Kanadassa että USA:ssa. Terveysindeksien periytyvyysasteet ovat kuitenkin alhaisia, koska ympäristötekijät vaikuttavat erittäin paljon annettujen hoitojen määrään ja laatuun, ja hoitorutiinit vaihtelevat paljon karjojen välillä. Uusi immuunivasteen indeksi pyrkii hyödyntämään molempien järjestelmien hyvät puolet.

MIKÄ ROOLI TYPPIOKSIDILLA ON IMMUUNIJÄRJESTELMÄN TOIMINNASSA?

Typpioksidilla on kaksi tärkeää tehtävää immuunipuolustuksessa. Ensinnäkin se pystyy itse nopeasti tuhoamaan haitallisia patogeenejä jo ennen kuin elimistön varsinainen puolustusjärjestelmä käynnistyy. Lisäksi se toimii välittäjäaineena puolustusjärjestelmälle, kun elimistöön kohdistuu koko puolustusjärjestelmän aktivointia vaativa patogeenien hyökkäys. Vaikka typpioksidin merkitystä ja toimintatapoja ei vielä tunneta kovin hyvin, sen tiedetään olevan tärkeässä roolissa niin tulehduksellisten tautien kuin myös kasvainten ja autoimmuunisairauksien torjunnassa.

JULKAISTAANKO UUDET IMMUUNIVASTEEN YHDISTELMÄINDEKSIT VAIN SONNEILLE VAI MYÖS ELEVATE-TESTATUILLE NAARAILLE?

Immuunivasteen indeksit julkaistaan kaikille Semexin sonneille ja kaikille Elevate-genomitestatuille holsteinlehmille ja -vasikoille. Muille roduille ei toistaiseksi ole genomitestiä tarjolla. Ayrshire-sonnit saavat immuunivasteindeksinsä vasta, kun niiden oma immuunivaste on testattu fenotyyppisellä menetelmällä. Tämän takia nuorimmilla ayrshirerotuisilla genomisonneilla ei vielä ole omaa indeksiä. Vasikoiden sairastuvuutta kuvaava indeksi julkaistaan erikseen, koska vasikoiden sairaudet ovat yleensä eri patogeenien aiheuttamia kuin aikuisten nautojen. Tämän takia vasikoiden immuunivasteindeksissä annetaan suurempi paino varsinaiselle immuunivasteelle, ja lisäksi mukana on joitain erityisesti vasikoiden sairastuvuutta kuvaavia hoitotietoindeksejä. Molempien immuunivasteindeksien vertailutaso on 100 ja suhteellinen hajonta 5, eli indeksit vaihtelevat suurimmaksi osaksi välillä 85-115. Sonnit saavat Immunity+ brandin arvosteluunsa, kun niiden varsinainen immuunivaste-indeksi on vähintään 105 ja vasikoiden immuunivaste vähintään 100.

MIKSI OSA SONNEISTA MENETTI IMMUNITY+ LOGONSA UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

Vanhassa järjestelmässä sonni säilytti Immunity-statuksensa koko elämänsä ajan, vaikka vastustuskyvyn geneettinen taso Semexin sonneilla paranee sukupolvesta toiseen ja vertailutaso nousee. Uudessa järjestelmässä immuunivasteen indeksit lasketaan jokaisella arvostelukierroksella uudelleen, aivan kuten kaikki muutkin jalostusarvot, ja vertailutason noustessa vanhempien sonnien indeksit laskevat, vaikka niiden oma geneettinen perimä pysyy ennallaan. Samoin hoitotietojen perusteella laskettavien jalostusarvojen muutokset voivat vaikuttaa sonnien immuunivasteen indekseihin suuntaan tai toiseen. Vaikka Immunity+ brandilogo saattaa jäädä joiltain sonnilta pois ja tulla taas myöhemmin takaisinkin, on meillä nyt jatkuvasti tiedossa sonnien todelliset jalostusarvot immuunivasteen osalta, ja voimme tehdä valintaa suoran indeksin perusteella riippumatta siitä, täyttääkö sonni brandilogon määrittämän raja-arvon vai ei.

MILLÄ TAVOIN SEMEX SEURAA IMMUNITYSONNIEN TYTÄRTEN GENEETTISEN VASTUSTUSKYVYN PARANEMISTA KARJOISSA, JOTTA VOIDAAN TODETA UUDEN INDEKSIN TODELLA TOIMIVAN?

Semexillä on maailmanlaajuinen terveystietojen tietokanta, jonka tietoja on käytetty uuden immuunivasteindeksin luomisessa, ja tullaan käyttämään myös tulosten jatkuvassa seurannassa. Indeksiä tullaan jatkossa kehittämään edelleen sekä tutkimustietojen että karjanomistajien globaalien tarpeiden perusteella.

Videot

Lataa