SEMEX & METHAAN EFFICIËNTIE

WAT IS METHAAN?

Methaan (CH4) is een reuk- en kleurloos gas bestaande uit koolstof en waterstof dat de atmosfeer binnendringt door zowel menselijke activiteiten als natuurlijke bronnen. Het is ook een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan de klimaatverandering.

WELKE ROL SPEELT DE KOE ZELF BIJ DE PRODUCTIE VAN METHAAN?

Meerdere studies tonen aan dat de koe een drijvende rol speelt als het gaat om methaanproductie. In 2020 ontdekte Zhang et al. dat genetica en pensmicrobioom samen 31% van de variatie in methaanuitstoot verklaarden. 24% van de variantie werd verklaard door (koe) genetica, terwijl de rest (7%) werd verklaard door het pensmicrobioom (pensmicroben). Ze suggereerden ook dat de genetica van de koe de methaanuitstoot in de pens beïnvloedt via andere mechanismen dan de samenstelling van het pensmicrobioom.

HOE WORDT DE FOKWAARDE GENOEMD?

De officiële fokwaarde is "methaanefficiëntie", d.w.z. de productie van methaan bij hetzelfde niveau van melk-, vet- en eiwitopbrengst. Op deze manier is de fokwaarde onafhankelijk van de productie en zullen productieve, efficiënte dieren niet worden afgestraft. Dit zorgt er in belangrijke mate voor dat de wereld niet meer koeien nodig heeft om voldoende voedsel te produceren, waardoor de methaanreductie van individuele koeien teniet zou worden gedaan.

IS DE FOKWAARDE BESCHIKBAAR VOOR ANDERE RASSEN?

In eerste instantie zal deze fokwaarde alleen beschikbaar zijn voor Holsteins. Naarmate Canada de referentiepopulatie uitbreidt naar andere rassen, zullen voorspellingsvergelijkingen beschikbaar komen.

WAAROM IS METHAAN BELANGRIJK VOOR DE LANDBOUW EN DE MELKVEEHOUDERIJ?

Het aardopwarmingspotentieel van methaan is naar schatting 25-35 keer groter dan dat van koolstofdioxide (CO2) over een periode van 100 jaar, waardoor de uitstoot van methaan een zorg voor de klimaatverandering is. 40% van de wereldwijde methaanuitstoot is afkomstig van de landbouw. Melkkoeien produceren als herkauwers methaan uit darmfermentatie.

HOE HEBBEN WE DE METHAANPRODUCTIE GEMETEN?

Methaan meten is duur en lastig. Het verzamelen van methaanuitstootgegevens in onderzoeks-veestapels werd mogelijk gemaakt door twee grootschalige internationale projecten onder leiding van Canadese onderzoekers die financiering ontvingen van Genome Canada, en provinciale genoomcentra en ministeries. De methaanuitstoot werd gemeten bij +500 individuele koeien met behulp van het GreenFeed-systeem.

KUNNEN WE MIR VOORSPELD METHAAN GEBRUIKEN OM TE SELECTEREN OP METHAANREDUCTIE?

Ja! De genetische correlatie tussen MIR-voorspeld methaan en methaan gemeten met het GreenFeed-systeem is 0,85, wat aantoont dat de genomische methaanvoorspellingen met behulp van MIR-gegevens een zeer efficiënte en kosteneffectieve manier is om te selecteren op methaanreductie.

HOE VERSCHILT DIT VAN VOEREFFICIËNTIE?

De genetische correlatie tussen de fokwaarden Voerefficiëntie en Methaanefficiëntie is laag, wat bevestigt dat dit genetisch verschillende eigenschappen zijn. Idealiter zouden melkveehouders baat hebben bij selectie op beide eigenschappen.

WAAROM IS METHAAN BELANGRIJK VOOR SEMEX?

Semex, onze klanten en de hele melkveehouderij liggen net als andere bedrijven en organisaties onder hetzelfde klimaatvergrootglas. Aangezien de melkkoe wereldwijd een belangrijke bron van methaanuitstoot is, zouden Semex en elke melkveehouder ter wereld zeer geïnteresseerd moeten zijn in het verminderen van methaan.

WAAROM IS CANADA IN DE UNIEKE POSITIE OM METHAANFOKWAARDES TE LEVEREN?

Canada registreert sinds 2013 Mid-Infrared (MIR) melkgegevens van individuele monsters. De Canadese data bevat meer dan 13 miljoen records van 1,6 miljoen koeien. MIR-spectroscopie is gebaseerd op lichtabsorptie. De analyse produceert een spectrum dat infraroodstraling door een monster laat gaan en meet de absorptie van elk type melkverbinding. Dit kan worden gebruikt om verschillende fokwaardes te voorspellen, waaronder gehaltes, celgetal en meer recentelijk methaanproductie.

WAT ZIJN DE CORRELATIES MET ANDERE FOKWAARDEN?

Methaanefficiëntie is ontworpen om genetisch onafhankelijk te zijn van de melk-, vet- en eiwitopbrengst. De genetische correlatie tussen methaanefficiëntie en andere economisch belangrijke eigenschappen is laag. Functionele kenmerken (d.w.z. vruchtbaarheid van dochters, metabolische ziekteresistentie) hebben een lage maar gunstige correlatie met methaanefficiëntie.

HOE MEET EEN VEEHOUDER DE METHAANUITSTOOT IN ZIJN/HAAR VEESTAPEL?

Veehouders die al genomics getest hebben met Elevate® of testen voor de fokwaardedraai van april 2023, zullen automatisch methaanuitstoot genomics ontvangen. Hierdoor kunnen ze hun methaanuitstoot benchmarken en monitoren voor elk dier dat met Elevate is getest.

HOE PRODUCEREN KOEIEN METHAAN?

Ongeveer 90% van het methaan van koeien wordt uitgescheiden door oprispingen (opboeren) van pensgassen uit hun mond. Dit is een bijproduct van pensfermentatie en wordt vaak enterische methaanuitstoot genoemd.


HOEVEEL IMPACT HEEFT DIT?

Melkveehouders kunnen tegen 2050 20-30% minder methaanuitstoot van hun veestapel verwachten, afhankelijk van hun selecties.

ZAL HET SELECTEREN OP METHAANEFFICIËNTIE DE METHAAN UIT EEN METHAANVERGISTER VERMINDEREN?

Nee. Deze evaluatie is alleen gericht op enterisch methaan. Het methaan dat uit mest komt, is het resultaat van anaerobe processen die plaatsvinden na uitscheiding.
• Tegen 2050 kunnen veestapels de uitstoot met 20-30% verminderen
• Methaanefficiëntie onafhankelijk van andere fokwaardes
• Elevate® Index beschikbaar op alle Holstein geteste vrouwelijke dieren
• Betrouwbaar

KOEIEN FOKKEN MET EEN LAGERE METHAANUITSTOOT